White tulpis
White tulpis

Photographer: Shelagh Roberts

White tulpis

Photographer: Shelagh Roberts